نویسنده = حسن باقریان لمراسکی
تعداد مقالات: 3
1. اثر فاصله کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گیاه سیر ((Allium sativum L. در شرق استان مازندران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 25-32

ابراهیم ناعمی؛ سوفیا سروری؛ حسن باقریان لمراسکی


2. مروری بر تحقیقات انجام شده بر گیاه دارویی بادرشبیDracocephalum moldavica L.))

دوره 12، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 65-77

سوفیا سروری؛ محمد مقدم؛ حسن باقریان لمراسکی


3. مطالعه تأثیر سطوح مختلف شوری بر صفات کمی و کیفی گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora L.)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 5-14

حسن باقریان لمراسکی؛ شهرام رضوان بیدختی؛ جعفر مسعود سینکی؛ حمید هاشمی مقدم؛ سوفیا سروری