نویسنده = الهام مطلبی
تعداد مقالات: 9
4. ارائه مدلهای عصبی فازی برای دمای خاک با استفاده از داده‌های هواشناسی در دو اقلیم متفاوت

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 47-54

محبوبه مظهری؛ ساجده اصغرزاده؛ سامان ملک نیا؛ الهام مطلبی


5. بررسی تاثیراسید سالیسیلیک بر ویژگی های برگ گیاه آنتوریوم تحت تنش شوری

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 9-14

الهام مطلبی؛ زهرا اوراقی اردبیلی؛ مرجان خیری


6. اشتقاق توابع انتقالی در خاک‌های رسی استان کردستان

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 5-10

الهام مطلبی؛ فریبا یوسفی


7. تاثیر ورمی کمپوست بر شاخص های رشدی ومیزان کلروفیل گیاه توت فرنگی

دوره 11، شماره 3.4، زمستان 1395، صفحه 15-22

علی بدرقه؛ الهام مطلبی؛ فریبا یوسفی


8. اشتقاق توابع انتقالی در خاک‌های آهکی شمال گرمسار

دوره 11، شماره 1.2، تابستان 1395، صفحه 5-12

الهام مطلبی