نویسنده = حمیده آزاد قوجه‌بیگلو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر تنش کمبود آب و سالیسیلیک اسید بر برخی صفات رشدی، رنگیزه‌های فتوسنتزی و عملکرد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

دوره 15، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 39-51

سعید فتاحی سیاه‌کمری؛ حمیده آزاد قوجه‌بیگلو؛ علی صالحی ساردویی؛ افشار فلاح‌ایمانی؛ خیرالله بابایی