فصلنامه "زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی" به صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار منتشر می شود و به استناد نامه شماره 87/62687   تاریخ 86/3/8   کمیسیون بررسی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی حائز رتبه علمی - پژوهشی می باشد. لذا اساتید، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان گرامی می‌توانند مقالات خود را از طریق این وب سایت بصورت الکترونیکی با رعایت نکات مندرج در راهنمای نویسندگان ارسال نمایند.

نشریه زیست شناسی سلولی و مولکولی گیاهی از قوانین مربوط به دسترسی آزاد به محتوای علمی نشریات (Open Access) تبعیت می نماید.

نمایه:SID, Magiran,

شماره جاری: دوره 14، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-55 (دوره 14 - شماره 3- پاییز1398) 

مقاله پژوهشی

1. اثر کمپوست، کود شیمیایی و انواع مختلف کود دامی بر خصوصیات خاک و عملکرد گیاه هندوانه

صفحه 1-7

امین باقی‌زاده؛ عباس سلطانی‌نژاد؛ حمیدرضا درودیان


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی
شاپا چاپی
1735-5028